Privacyverklaring nr. 20190101

Ons bedrijf slaat persoonsgegevens van cliënten op. Dat kunnen de gegevens van een ondernemer/eigenaar zijn, of bij een vennootschap de bestuurder daarvan; in voorkomende gevallen kunnen het ook gegevens zijn van andere bij de cliënt werkzame medewerkers. De betrokken personen mogen erop vertrouwen dat ons bedrijf zorgvuldig en vertrouwelijk met hun persoonsgegevens omgaat. De wet- en regelgeving, met de name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht ons ook daartoe.

 

Communicatie

Wanneer u e-mails naar ons verzendt, bewaren wij die berichten. Om het mogelijk te maken uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden vragen wij soms om persoonlijke gegevens.

 

Verwerking gegevens

Wij verwerken persoonsgegevens en financiële gegevens en overige informatievoorziening ten behoeve van uw eigen informatievoorziening. Ook verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van onze eigen wettelijke verplichtingen.

 

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen, en verder zolang voor zover het voor het belang van de klant is.

 

Delen of verkopen gegevens aan derden

De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden niet gedeeld met of verkocht aan derden, behoudens voor zover dit nodig is om de door u aan ons verstrekte opdracht uit te voeren. Verder indien en voor zover u hier zelf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers-overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

Wij gebruiken op onze website alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hyperlinks van derden

Onze website kan hyperlinks bevatten waarmee u onze website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over websites van derden waarnaar wordt gelinkt, en nemen daar geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@marccouteaux.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten

Heeft u een klacht dan kan u die mailen naar mail@marccouteaux.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging en opslag persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Gegevens worden opgeslagen op onze eigen systemen of beveiligde servers van een derde partij, waarbij technische maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via mail@marccouteaux.nl of 06-51299647.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, stel deze dan via mail@marccouteaux.nl of 06-51299647.